نویسنده = ������ ������ �������� ����������
اینترنت اشیاء و تعامل با دنیای فیزیکی

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 16-20

سمانه صلح جوی فرد