نمایه نویسندگان

ب

ح

ر

  • رنجبران، مریم اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 16-23]

ز

  • زارع پیشه، فاطمه تأثیر قارچ میکوریزا و PGPR بر وضعیت تغذیه و رشد درختان در تولید سیب ارگانیک [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 6-15]

ص

  • صداقتیان، سعید کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 24-29]
  • صداقتیان، سعید معرفی شرکت فنآوری زیستی طبیعت گرا ( بایوران) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 44-47]